Taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO ZLOTAS.LT VIDAUS TAISYKLĖS

1. Sąvokų ir sutarties paaiškinimas
1.1. Ši paslaugų sutartis yra vykdoma įmonės MB Joros Grupė, veikiančios kaip „Pardavėjas“ savo kliento, veikiančio kaip „Pirkėjas“ vardu. Visos „Pardavėjo“ paslaugos yra teikiamos „Pirkėjui“ vadovaujantis žemiau nurodytomis paslaugų teikimo sąlygomis. „Pirkėjas“ registruodamasis „Pardavėjo“ internetiniame puslapyje „zlotas.lt“ sutinka su šioje sutartyje aprašytomis taisyklėmis ir sąlygomis.
1.2. Sutartis laikoma sudaryta tada, kai “Pirkėjas” varnele pažymi, kad sutinka su šioje sutartyje numatytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Visi duomenys apie “Pirkėją” yra saugomi “Pardavėjo” duomenų bazėje.
1.3. Nuo to momento, kai “Pirkėjas” sutinka, kad MB Joros Grupė tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, MB Joros Grupė veikia kaip savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas, vardu. “Pardavėjas” griežtai laikosi 2016m balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos
2.1. Registracijos metu “Pirkėjas” privalo nurodyti teisingą jį identifikuojančią informaciją “Pardavėjui”.
2.2. Pažymėdamas varnele „sutinku su svetainės ir paslaugų teikimo taisyklėmis“ bei paspaudęs mygtuką „Registruotis“, „Pirkėjas“ automatiškai patvirtina, kad su sąlygomis, taisyklėmis yra visapusiškai susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis. Tokiu būdu sudaroma elektroninė paslaugų teikimo sutartis tarp „Pardavėjo“ ir „Pirkėjo“.
2.3. Sutikdamas su taisyklėmis pirkėjas įsipareigoja nesiųsti jokių prekių, kurios yra draudžiamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir išvežti tokias prekes iš Lenkijos pagal Lenkijoje galiojančius įstatymus:

• Radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingių, degių, šalčiui ir karščiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
• Nesandariai uždarytų, ar dūžių talpų su skysčiais;
• Greitai gendančių maisto produktų;
• Pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų.
• Gyvūnų, paukščių.
• Tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų.
• Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio gaminių.
• Sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių.
• Daiktus su pagal įstatymus laikomais įžeidžiančio, ar nepadoraus pobūdžio užrašais ir atvaizdais.
• Kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.4. Kiekviena siunta prie savęs turi turėti pridėtą pirkimo-pardavimo kvitą, arba sąskaitą-faktūrą, kuriais turi pasirūpinti prekės pardavėjas Lenkijoje (įmonė/asmuo iš kurio užsakoma prekė). Pažeidus šią taisyklę, „Pirkėjas” privalės sumokėti žalą, kurią dėl dokumentų nebuvimo gali patirti „Pardavėjas”.
2.5. „Pirkėjas” sutinka, kad jo prekės būtų saugomos ne ilgiau, kaip vieną mėnesį nuo momento, kai jos atvyksta į „Pardavėjo” sandėlį Lenkijoje ir praėjus šiam terminui būtų utilizuojamos, jeigu „Pirkėjas” su „Pardavėju” iš anksto nesusitaria dėl ilgesnio prekės sandėliavimo laikotarpio. Esant susitarimui dėl ilgesnio sandėliavimo termino, kiekvienas papildomas mėnuo apmokęstinamas 25eur/siuntai mokesčiu.
2.6. „Pirkėjas“ sutinka gauti informacinio pobūdžio el. laiškus apie siuntą, jos statuso pasikeitimus ir kitą su užsakymais susijusią informaciją bei „zlotas.lt“ platformos naujienas. „Pirkėjas“ gali atsisakyti šių pranešimų ateityje.
2.7. „Pirkėjas“ įsipareigoja suformuoti pradinį užsakymą pats, arba patvirtinti jam „Pardavėjo“ suformuotą užsakymą „zlotas.lt“ sistemoje prieš atsiimdamas pirkinį, arba prieš „Pardavėjui“ pradedant užsakymo veiksmus. Užsakymas, kuris yra suformuotas pačio „Pirkėjo“ nėra apmokestinamas papildomai ir „Pirkėjas“ moka „Pardavėjui“ tik už prekės priėmimo bei pristatymo į pageidaujamą adresą Lietuvoje paslaugą.
2.8. Jeigu „Pirkėjas“ pageidauja, kad visus prekės užsakymo etapus (į tai gali įeiti prekės paieška, apmokėjimas už prekę ir kiti su pirkimu bei pristatymu susiję etapai) atliktų „Pardavėjas“, paslaugai taikomas 5 eurų mokestis. Tokiu atveju „Pirkėjas“ sumokėjęs pinigus ir patvirtinęs jam parengtą užsakymą prisiima visą atsakomybę už užsakymo turinį, prekių atitikimą.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. „Pardavėjas” įsipareigoja pristatyti „Pirkėjo” prekes, gautas į „Pardavėjo” sandėlį Lenkijoje į “Pirkėjo” nurodytą vietą Lietuvoje, jeigu “Pirkėjas” yra nepažeidęs sąlygų ir taisyklių, kurios nurodytos sutartyje.
3.2. „Pardavėjas” įsipareigoja užtikrinti „Pirkėjo” asmeninius duomenių saugumą ir jokiu būdu neperduoti jų tretiesiems asmenims be „Pirkėjo” sutikimo, išskyrus pagal įstatymą numatytus atvejus.
3.3. „Pardavėjas” neprisiima jokios atsakomybės už negautas prekes, arba prekes kurios į „Pardavėjo” sandėlį Lenkijoje atvyksta pažeistos. „Pardavėjas” įsipareigoja informuoti „Pirkėją” apie atvykusią sugadintą siuntą ir pateikti vaizdinę tokios siuntos medžiagą tada, kai akivaizdūs pažeidimai matosi įšoriškai bei sutinka vykdyti tolesnį pristatymą tik po „Pirkėjo” sutikimo. „Pirkėjui” pageidaujant, kad pažeista siunta būtų grąžinta siuntėjui, „Pardavėjas” pasiūlo „Pirkėjui” prekės grąžinimo/pakeitimo tarpininkavimo paslaugą.
3.4. Kilus įtarimui, kad gauta „Pirkėjo” siunta gali turėti draudžiamų daiktų, „Pardavėjas” turi teisę patikrinti siuntą. Esant nesandariai pakuotei, „Pardavėjas” gali savo nuožiūra ją perpakuoti tam, kad būtų galima atlikti saugų tolimesnį transportavimą.
3.5. „Pardavėjui” radus draudžiamų daiktų, jie yra grąžinami siuntėjui, arba konfiskuojami įstatymų numatyta tvarka.
3.6. „Pardavėjas” neatsako už siuntas, kurios gali būti nepristatytos dėl „Pirkėjo” klaidingai nurodyto pristatymo adreso.
3.7. „Pardavėjas” neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su draudžiamais gabenti daiktais ir turi teisę bet kurioje pristatymo stadijoje patikrinti turinį bei esant pažeidimams imtis atitinkamų veiksmų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Esant tokiam atvejui, pinigai už tokią siuntą „Pirkėjui” nėra grąžinami, o „Pardavėjas” gali pareikalauti „Pirkėjo” padengti visus dėl tokio įvykio atsiradusius papildomus nuostolius.
3.8. „Pardavėjas” pervežimo metu neprisiima atsakomybės už lengvai dūžtančias, neatsparias temperatūrų pokyčiams ir kitiems įprastiems veiksniams neatsparias prekes. Tokios prekės privalo būti tinkamai supakuotos ir pažymėtos įspėjančiu apie trapumą lipduku bei priklausomai nuo siuntos turinio turi būti pakuotės viršaus/apačios žymos.

4. Mokėjimo tvarka
4.1 Visi mokėjimai atliekami per elektroninę bankininkystę, bankiniu pavedimu. pasitelkiant į pagalbą elektroninių atsiskaitymų įmonę „Paysera” arba grynaisiais pinigais.